ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSI IDŐSZAK –
1. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
3. SZOLGÁLTATÁSOK
4. DÍJAK

A szolgáltatás bevezetési időszak alatt a Felületen nyújtott szolgáltatások díjmentesen vehetők igénybe. A szolgáltatás bevezetési időszak 2020. április 30-ig tart. Az ezen időszak alatt feladott hirdetések díjmentesek.

5. HOZZÁFÉRÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ
6. A REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

A Felhasználó bármikor megszüntetheti Profilját a Felületen: bejelentkezést követően a “Fiókom kezelése” menüpont alatt “Profil felfüggesztése”, majd “Regisztráció törlése”.

A Felhasználó bármikor kérheti postai vagy elektronikus levélben regisztrációja törlését Szolgáltatótól.

Amennyiben a Felhasználó megszegi az Általános Szerződési Feltételeket, a Szolgáltató figyelmeztetés és indoklás nélkül törölheti a Felhasználó regisztrációját (fiókját/profilját).

A Szolgáltató előzetes közlés nélkül is jogosult a SzakiGárda® Szolgáltatás egészét megszüntetni. Ez esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik,

Fenti pontok a szerződés megszűnését eredményezik.

7. HIRDETÉSEK TARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Tilos valótlan, vagy megtévesztő adatokat tartalmazó, vagy jogsértő hirdetések feladása.

Tilos válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére felhívó, vagy bűncselekményre felbujtást megvalósító hirdetést feladni.

Tilos olyan hirdetést feladni, amely:

Szolgáltató jogosult bármely fenti pont megszegése esetén törölni a hirdetést és ezzel egyidejűleg megszüntetni a Felhasználó regisztrációját.

Kérjük, hogy adott esetben a kifogásolt hirdetés (link) és Felhasználói Tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze az ugyfelszolgalat@szakigarda.hu e-mail címen, ha Ön szerint a Felületen elérhető valamely információ a fenti felsorolás valamely pontjába ütközik!

A Munkáltatók által elérhető Profilra feltöltött, valamint Hirdetésekben megjelenített képek kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak. A képe(ke)t közzétevő Felhasználó korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott kép(ek) tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik a kép(ek) Szolgáltatás keretében történő nyilvánosságnak történő közvetítésére, valamint a Szolgáltató részére - a jelen Szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű - felhasználási jog engedélyezésére.

A Felhasználó bármikor törölheti az általa feltöltött képe(ke)t, illetve hirdetést.

Tilos olyan Felhasználói Tartalmat közzétenni, amely a jelen szerződési feltételek bármely pontjába ütközhet, vagy amely bármilyen módon sérti vagy sértheti a Szolgáltató, vagy Harmadik személy érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a hazánkban hatáyos jogszabályok megsértése.

8. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

8.1. A SzakiGárda® szolgáltatásait automatikus rendszere révén nyújtja, közvetítő szerepet játszik a Felhasználók között. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a Felületen kizárólag valós hirdetések kerüljenek közzétételre, illetve, hogy a hirdetők kizárólag létező, jogszabályokba nem ütköző ajánlatokkal keressék meg a Felhasználókat.

A Szolgáltató nem felel:

8.2. A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik:

9. EGYÉB FELHASZNÁLÓI KÖTELEZETTSÉGEK
10. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÓVÁÍRÁSOK, ÜZLETPOLIZIKAI KEDVEZMÉNYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A Szolgáltató által alkalmanként meghirdetett egyes regisztrációhoz kötött-, ajánlói tevékenységért biztosított, és egyéb akciók keretében történő Szolgáltatói jóváírások kizárólag a SzakiGárda® által nyújtott normál- és kiemelt hirdetési szolgáltatásokra használhatók fel a Felületen meghatározott - illetőleg amennyiben a regisztrált státusz ennél rövidebb a regisztrált státusz megszűnéséig - időtartamban. A felhasználók az egyes akciók keretében biztosított kedvezmények részletes szabályairól a Felületen tájékozódhatnak. A Szolgáltató által jóváírt összeg(ek) nem váltható(k) készpénzre, számlapénzre, nem kiutalható(k) és más személyre nem átruházható(k), és feltételezi(k) a SzakiGárda® Felület rendeltetésszerű működését. A Szolgáltató jogosult a kedvezmény fenti feltételeinek indoklás nélküli, egyoldalú módosítására, beleértve annak határidő előtt történő, indoklás nélküli megszüntetését is.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató és Felhasználó kötelezik magukat arra, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit – a jogszabályi keretek között - nem hozzák nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF KÖZLÉSE ÉS HATÁLYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. február 10-től a szolgáltatás bevezetési időszak befejezéséig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a regisztráló fél kifejezetten elfogad. Az ÁSZF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra hozza a Felületen. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat hajt végre, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF -ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Felhasználó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-nek a regisztráló féllel való megismertetéséről a Szolgáltató olyan módon gondoskodik, hogy arra a regisztráció visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Felületen közzétételre kerül.


Kelt/Közzétéve: Komárom, 2020. január 26.

Hatályos: 2020. február 10.